OK5.fi -palvelun sopimusehdot

Sisällys

 1. Yleistä
 2. Palveluntarjoaja, asioinnin kieli ja asiakastuki
 3. Kuka voi käyttää Palvelua?
 4. Asiakkaan tilin avaaminen, päivittäminen ja sulkeminen
 5. Palvelua koskevan sopimuksen syntyminen
 6. Sopimuksen kohde
 7. Mitä vastuita Asiakkaalla on Palvelun käyttöön liittyen?
 8. Mitä vastuita meillä Palveluntarjoajana on?
 9. Maksullisten palveluiden ostaminen
 10. Hinnat ja maksaminen
 11. Maksutavat
 12. Immateriaalioikeudet
 13. Peruuttamisoikeuden puuttuminen
 14. Referenssioikeudet
 15. Henkilötietojen käsittely
 16. Sopimuksen voimassaolo
 17. Sopimuksen päättymisen vaikutukset
 18. Sopimuksen siirto ja Ehtojen muutokset
 19. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Avaamalla OK5.fi -sivut sitoudut noudattamaan näitä sopimusehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä sopimusehtoja.

 

1. Yleistä 

Tervetuloa OK5.fi -palveluun! 

Näitä OK5.fi - verkkopalvelun (”Palvelu”) sopimusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan verkkosivujen www.ok5.fi ja niiden erilaisten sisältöjen käyttöön sekä verkkosivujen välityksellä ostettavien palveluiden kauppaan, palvelut tuottavan yhtiön OK5 Oy (”Palveluntarjoaja”) sekä asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä.

Asiakkaita ovat sekä ne henkilöt, jotka käyvät Palvelussa ja hankkivat itse itselleen palveluita sekä ne henkilöt, jotka käyvät Palvelussa muun tahon (kuten työnantajan) heille hankkimaa pääsyä käyttäen. Asiakkaita, ja siten näiden ehtojen soveltamisen piirissä, ovat myös kaikki muutoinkin Palvelussa käyvät henkilöt, kuten sivuston maksuttomissa osioissa vierailevat henkilöt.

Palvelu ei ole mielenterveyspalvelu, eivätkä Palveluntarjoajat sellaisia Palvelussa miltään osin tarjoa. Mielenterveyteen liittyvien palveluiden osalta pyydämme kääntymään julkisten tai yksityisten mielenterveyspalveluita tarjoavien tahojen puoleen.

 

2. Palveluntarjoaja, asioinnin kieli ja asiakastuki 

OK5 Oy

y-tunnus: 3321275-5 

”Palveluntarjoaja”

s-posti: [email protected]

Palvelussa asiointi tapahtuu Asiakkaan valitsemalla, Palvelussa kulloinkin saatavilla olevalla kielivalinnalla (tällä hetkellä suomi).

Asiakaspalvelua on saatavilla suomen ja englannin kielellä.

 

3. Kuka voi käyttää Palvelua?

Palvelua voivat käyttää sekä kuluttajat että yritysten ja muiden yhteisöjen työ- ja virkasuhteiset henkilöt.

Palvelun julkisesti saatavilla olevat osiot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. 

Palvelun rekisteröitymistä vaativiin osioihin edellytämme Asiakkaalta vähintään 18 vuoden ikää, oikeustoimikelpoisuutta sekä toimivaa henkilön sähköpostiosoitetta.

 

4. Asiakkaan tilin avaaminen, päivittäminen ja sulkeminen

Asiakkaan tulee antaa Palvelun rekisteröitymistä vaativiin osioihin itsestään kaikki pyydetyt tiedot oikein, sekä huolehdittava muuttuneiden tietojensa päivittämisestä.

Palveluntarjoajalla on oikeus perustellusta syystä hylätä Asiakkaan rekisteröityminen, sekä painavasta syystä sulkea Asiakkaan tili väliaikaisesti tai pysyvästi. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Asiakkaan tili, mikäli Asiakas ei ole kirjautunut Palveluun 12 kuukauteen.

 

5. Palvelua koskevan sopimuksen syntyminen

Palvelusopimus Palvelun rekisteröitymistä edellyttävien osien osalta Palveluntarjoajan ja Asiakkaan kesken syntyy, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen, Asiakas on saanut tilausvahvistuksen tai mikäli Asiakas tilaa palvelun käyttäen Palveluntarjoajan verkkopalvelua tai muuta etämyyntikanavaa, eikä kuluttajaroolissa oleva Asiakas ole käyttänyt 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta lakisääteistä peruutusoikeuttaan. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole Palvelun digitaalisten sisältöjen osalta peruutusoikeutta, kun sisältöpalvelun toimittaminen on Asiakkaan tilauksen johdosta aloitettu. Digitaalisia sisältöjä ovat esimerkiksi Palveluun sisältyvät valmennusmateriaalit.

Mikäli Asiakkaan käyttöoikeutta koskevan sopimuksen on tehnyt esimerkiksi hänen työnantajansa tai muu organisaatio, sopimuksen katsotaan Asiakkaan kohdalta syntyvän sinä hetkenä, kun hän rekisteröityy ensimmäisen kerran käyttämään Palvelua.

 

6. Sopimuksen kohde 

Sopimuksen kohteena on Asiakkaan pääsy Palvelun sisältämiin, Asiakkaan tilaamiin osioihin ja sisältöihin. Palvelu sisältää palveluiden sisällön välittämisen niille Asiakkaille, jotka sijaitsevat Palvelun saatavuusalueella ja joilla on tekniset edellytykset vastaanottaa palveluita. Asiakas vastaa palveluiden käyttöön liittyvistä laitteista, verkkoyhteyksistä sekä selaimen ja muiden ohjelmistojen riittävästä suojaamisesta ja toiminnasta ja yhteensopivuudesta palveluiden kanssa.

Palvelun sisältämiin yksittäisiin palveluihin voi liittyä erillisiä sopimusehtoja, jolloin niihin palveluihin sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja. Kyseiset erillisehdot ilmoitetaan kunkin yksittäisen palvelun yhteydessä.

 

7. Mitä vastuita Asiakkaalla on Palvelun käyttöön liittyen?

Asiakas huolehtii ja vastaa siitä, että hän:

 1. pitää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa vain omassa henkilökohtaisessa tiedossaan, eikä luovuta niitä millään lailla kolmansien käyttöön;
 2. Palvelun keskustelu- ja kommentointimahdollisuuksiin osallistuessaan ei ilmaise muita ihmisiä koskevia henkilötietoja (kuten mm. nimiä, tunnistettavia titteleitä, yhteystietoja), liikesalaisuuksia taikka muutoin tuota lainvastaista tai asiatonta sisältöä;
 3. käyttää Palvelua vain itse, eikä miltään osin kokonaan tai osittain esitä Palvelun sisältöjä julkisesti tai jaa niitä kolmansille osapuolille;
 4. ei taltioi Palveluun sisältyviä muiden kuin Asiakkaan itsensä tuottamia sisältöjä millään menetelmällä millekään tallennusalustalle, eli Palvelua käytetään internet-selaimen kautta Palvelussa vieraillen (Palvelu sisältää esimerkiksi .pdf-muotoisia aineistoja, joiden osalta lataaminen ja omalle päätelaitteelle tallentaminen on poikkeuksellisesti sallittua ja siitä informoidaan aineiston yhteydessä).

 

Lähettämällä materiaalia jollekin Palveluntarjoajan palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai OK5.fi -sivuston välityksellä Asiakas hyväksyy ja vahvistaa sen, että: 

 1. Asiakkaan lähettämä aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;
 2. ennen lähettämistä Asiakas on käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat ominaisuudet; ja
 3. aineisto on Asiakkaan omaa tai Asiakkaalla on rajoitukseton oikeus luovuttaa se Palveluntarjoajalle; ja
 4. Asiakas ei esitä lähettämäänsä aineistoon perustuvia vaateita Palveluntarjoajaa kohtaan ja sitoutuu hyvittämään Palveluntarjoajalle kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy Asiakkaan lähettämän aineiston johdosta.

Palveluntarjoaja ei tarkista Asiakkaan lähettämän aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa Asiakkaan lähettämän aineiston Palvelusta.

Mikäli Asiakas rikkoo vastuitaan, on Palveluntarjoajalla oikeus estää hänen pääsynsä Palveluun ja/tai purkaa käyttöä koskeva sopimus välittömästi, ilman velvollisuutta hyvittää Asiakkaalle tämän tai tälle käyttöoikeuden hankkiman tahon (kuten työnantajan) maksamista palkkioista mitään.

 

8. Mitä vastuita meillä Palveluntarjoajana on? 

OK5.fi -sivut toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat". Palveluntarjoaja ei takaa sitä, että Palvelua voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden tehdä Palveluun muutoksia tai rajoittaa siihen pääsyä milloin tahansa. PALVELUNTARJOAJA EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA PALVELUN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EIKÄ SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. PALVELUNTARJOAJA EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SIVUILLAAN TARJOAMANSA PALVELUN TAI SEN KESKEYTYMISEN AIHEUTTAMISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, LIIKEVOITON MENETYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU PALVELUNTARJOAJALLE. PALVELUNTARJOAJAN VASTUU ON ENINTÄÄN SUOMEN LAIN PAKOTTAVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAINEN.

OK5.fi -sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessään tällaisille sivuille Asiakkaan on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille Asiakas hyväksyy myös, että sivut eivät ole Palveluntarjoajan hallinnassa, eikä Palveluntarjoajalla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä julkaistun aineiston sisältöön. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta. Palveluntarjoajan ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Palveluntarjoajan sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Palveluntarjoaja millään lailla kannattaisi tai mainostaisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan, että Palvelu on saatavilla kokoaikaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että Palvelu on häiriöttä jatkuvasti käytössä. Katkoja voi aiheutua sekä suunnitelluista päivitys- ja muista teknisistä toimenpiteistä sekä odottamattomista Palvelun käyttökatkoista. Palveluntarjoaja pyrkii palauttamaan Palvelun toimintaan viivytyksettä, mikäli katkos liittyy Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien piirissä olevaan asiaan.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisältämistä kolmansien osapuolten sisällöistä, kuten ulkopuolisten valmentajien valmennusmateriaaleista. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista, tietoliikenneverkon tai muiden toiminnallisten osien toiminnasta sekä niiden mahdollisista vaikutuksista Palvelun toimivuuteen.

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle ainoastaan sellaisen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Palveluntarjoajan lain tai sopimuksen vastaisesta tuottamuksellisesta menettelystä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat tavanomaisesti virheen selvittämisestä aiheutuneet välittömät kustannukset, kuten puhelin- ja postikustannukset. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta tai taloudellisesta vahingosta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta, jollei Asiakas ilmoita virheestä Palveluntarjoajalle sekä esitä korvausvaatimusta ja näyttöä aiheutuneesta vahingosta kohtuullisessa ajassa.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tai kolmansien osapuolten toiminnasta tai niiden aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoaja vapautuu sopimus- ja vahingonkorvausvelvoitteistaan, jos sopimuksen noudattamisen estää tai sitä viivästyttää ylivoimainen este. Vastuunrajoituksia koskevilla ehdoilla ei rajoiteta kuluttaja-asiakkaalle pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

Organisaatioasiakkaiden osalta Palveluntarjoajan virhevastuu rajautuu enintään reklamaatiota koskevien, Asiakkaan ostamien palveluiden kokonaishintaan.

 

9. Maksullisten palveluiden ostaminen 

Asiakasta sitova sopimus syntyy, kun Asiakas vie palvelun ostoprosessin loppuun Palvelun tilausjärjestelmässä. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen tilauksen vahvistamista. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus.

Mikäli Asiakas tekee tilauksen jonkin organisaation edustajana, vakuuttaa ja vastaa hän siitä, että hänellä on oikeus edustaa kyseistä organisaatiota ja tehdä tilaus sen lukuun. 

Palveluntarjoaja lähettää Asiakkaalle sopimusvahvistuksen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa, että sopimusvahvistus vastaa sisällöltään Asiakkaan tilausta.

Maksulliset palvelut ovat Asiakkaan käytettävissä tilaushetkellä määritellyn ajan.

 

10.  Hinnat ja maksaminen 

Palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitetun ajan. Palvelut veloitetaan tilaushetkellä Palvelussa näkyvän hinnan perusteella, mahdollisella kuponkikoodilla alennettuna. Verkkosivuilla näkyvät hinnat sisältävät arvolisäveron, yritysasiakkaiden kanssa tehtävissä sopimuksissa hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

Asiakas on velvollinen suorittamaan Palveluntarjoajalle tilaushetkellä ilmoitetun hinnan mukaiset maksut. Suoritettuja kertamaksuja ei palauteta.

Maksun viivästyessä tai veloituksen epäonnistuessa Asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaista viivästyskorkoa ja kaikki perinnästä aiheutuneet kustannukset. Huomautukset laskusta on tehtävä laskun eräpäivään mennessä. Laskua koskevissa erimielisyystapauksissa riidaton osa on maksettava laskun eräpäivään mennessä.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Asiakkaan tilaamat palvelut, mikäli Asiakas ei ole maksanut laskua maksukehotuksesta huolimatta tai maksun veloitus Asiakkaan tililtä tai luottokortilta on epäonnistunut. Palveluntarjoajalla on oikeus periä maksukehotuksesta hinnaston mukainen maksu.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa maksuja. Kertaluonteisten maksujen muutoksista ilmoitetaan tilaushetkellä, säännöllisesti toistuvien maksujen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle kuukausi etukäteen.

 

11. Maksutavat

Palveluntarjoajan maksupalvelukumppanina toimii Stripe. Maksamiseen sovelletaan myös sen omia käyttöehtoja sekä henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja, jotka molemmat löytyvät Stripen verkkosivuilta. Maksupalveluun liittyen Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää EU-alueen ulkopuolelle Stripen tietosuojaselosteen mukaisesti.

Palvelut voi maksaa kulloinkin Stripen tarjoamilla maksutavoilla, jotka ovat selkeästi näkyvissä palveluiden ostohetkellä. Maksun saajana Asiakkaan tiliotteella näkyy OK5 Oy.

 

12.  Immateriaalioikeudet

Palvelun ja sisältämien aineistojen ja tunnusten immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle sekä kolmansille osapuolille, ja Palvelun oikeudet muutoin Palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille. 

OK5.fi -sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Ehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta, lukuun ottamatta näissä Ehdoissa mainittuja poikkeuksia ja Palvelun sisällä nimenomaisesti tallennettavaksi sallittuja aineistoja, kuten esimerkiksi .pdf-muotoisia aineistoja. OK5.fi -sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella tai muulla vastaavalla laitteella sekä tulostaa osia niistä Asiakkaan omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan erillistä kirjallista ennakkosuostumusta.

OK5 on Palveluntarjoajan tavaramerkki. Pääsyä Palveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän tavaramerkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Immateriaalioikeudet Asiakkaalle kuuluviin aineistoihin, jotka Asiakas lisää Palveluun (kuten valokuvat ja videot), säilyvät Asiakkaalla.

 

13.  Peruuttamisoikeuden puuttuminen

Kuluttaja-asiakkaalla ei ole Palvelusta ostettujen sisältöjen osalta peruuttamisoikeutta, koska sisältöpalvelun toimittaminen aloitetaan Asiakkaan tilauksen johdosta välittömästi tilauksen vahvistamisen jälkeen. 

Organisaatioasiakkaalla ei ole Palvelusta ostettujen sisältöjen osalta peruuttamisoikeutta.

 

14.  Referenssioikeudet 

Palveluntarjoaja voi ilmaista Asiakkaan yksilöiviä tietoja, kuten nimen ja logon, omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan Asiakkaalta erikseen pyydettävällä etukäteisluvalla.

Asiakkaalla on oikeus vapaasti ilmaista käyttävänsä Palveluntarjoajan Palvelua.

 

15. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Palvelun tietosuojaselosteesta. Palvelussa hyödynnettävien kolmansien osapuolien, kuten mm. maksupalveluntarjoaja Stripen, tietosuojaselosteet löytyvät näiden palveluntarjoajien verkkopalveluista ja Asiakasta kehotetaan tutustumaan myös niihin.

 

16.  Sopimuksen voimassaolo 

Nämä Ehdot soveltuvat Palvelun maksuttomien, julkisten osioiden käyttöön aina Palvelussa vierailtaessa.

Palvelun rekisteröitymistä edellyttävää käyttöä koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi, taikka Asiakkaan kanssa sovitun tai Asiakkaan tilauksessa näkyvän määräajan. Sopimus päättyy viimeistään silloin, kun Asiakkaan asiakastili suljetaan. Yhteisöasiakkaiden osalta sopimus päättyy tällöin siihen, kun viimeisen kyseisen yhteisön käyttäjän asiakastili suljetaan.

 

17.  Sopimuksen päättymisen vaikutukset 

Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä Asiakkaan sopimukseen perustuva oikeus käyttää Palvelua lakkaa.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta säilyttää Asiakkaan Palveluun lisäämiä sisältöjä kolmea kuukautta pidempään Asiakkaan tilin sulkemisesta lukien. Asiakasta kehotetaan tallentamaan Asiakkaan itse lisäämistä sisällöistä itselleen kopiot ennen tilin sulkemista.

 

18.  Sopimuksen siirto ja Ehtojen muutokset 

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelua koskevaa sopimusta kolmannelle. Palveluntarjoaja voi siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta Asiakkaalle.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä näihin Ehtoihin muutoksia. Mikäli Ehtoja muutettaisiin tavalla, joka olennaisesti heikentäisi kuluttaja-asiakkaan asemaa hänen jo ostamansa ja vielä käyttöajaltaan kesken olevan palvelun osalta, Palveluntarjoaja informoi tällaisia kuluttaja-asiakkaita tulevasta ehtomuutoksesta ja tarjoaa näille mahdollisuuden päättää sopimus ennen muutosten voimaanastumista.

 

19.  Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu 

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Mikäli osapuolten välille syntyy tästä sopimuksesta tai sen soveltamisesta erimielisyyttä, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, erimielisyys ratkaistaan ensi asteena Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

OK5 Oy 3321275-5
Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki
[email protected]

Laskutustiedot

© 2024 OK5 Oy